Aktuální kurzy

Milí přátelé, srdečně vás zdravíme a zveme k účasti na vzdělávacích kurzech akreditovaných MPSV ČR.

Kurzy v Litomyšli

Termín Název kurzu Lektor Cena
16. 2. 2016
2012/0938-PC/SP/VP/PP
Ing. Milan Minář
890,- Kč za účastníka
15. 3. 2016
2012/0937-PC/SP/VP/PP
Mgr. Eva Holečková
890,- Kč za účastníka
14. 4. 2016
2012/0678-PC/SP/VP/PP
PhDr. & Mgr. Milada
Nádvorníková
890,- Kč za účastníka
18. 5. 2016
Akreditace: MPSV 2012/0735-PC/SP/VP/PP
Mgr. Miroslav Kucej
Bc. Roman Zatloukal
1600,- Kč za účastníka
7. 6. 2016
2012/0661-PC/SP/VP/PP
PhDr. & Mgr. Milada Nádvorníková
890,- Kč za účastníka

Kurzy v Otrokovicích

Termín Název kurzu Lektor Cena
5. 4. 2016
2012/0386-PC/SP/VP/PP
Mgr. Dlouhá
Zuzana DiS.
890,- Kč za účastníka

Podrobnosti o kurzech

Nefarmakologické přístupy ke klientům s demencí

Kurz v rozsahu 8 výukových hodin vás seznámí s širokým spektrem nefarmakologických přístupů v péči o pacienty s demencí – např. přístup zaměřený na orientaci pacienta v realitě, terapie zaměřená na zvýšení funkčnosti kognitivních schopností, terapie zaměřená na změnu problémového chování a vedení klienta k soběstačnosti, základy terapie „Snoezelen“, neuropsychologická rehabilitace a další.

Lektor kurzu, ing. Milan Minář, vystudoval ČVUT, na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové absolvoval program Manažer v sociálních službách. Od roku 2006 působí jako ředitel Sociálních služeb města Lanškroun, pracuje v rámci terapií- muzikoterapie, snoezelen, arteterapie. Věnuje se lektorování, konzultacím a přípravě témat vzdělávacích kurzů pro cílové skupiny pracující pro seniory.

Základní cena akreditovaného kurzu je 890,– Kč za účastníka.
Termín: 16. února 2016, od 8:30 do 15:30 hodin.

Možnosti v aktivizaci imobilních klientů

Kurz v rozsahu 8 výukových hodin účastníky uvede do problematiky aktivizace imobilních klientů, seznámí je s termíny a pojmoslovím jako je imobilita, aktivizace. Zaměří se na význam smyslů v lidském životě, jaké je vnímání tělesného schématu. Jaké otázky by měly být položeny a zodpovězeny při tvorbě individuálního plánu syslové stimulace. Osvětlí, jak funguje kognitivní trénink, jóga prstů a jak vybrat vhodné jógové cvičení prstů; co je cévní cvičení, jaké jsou přínosy břišního dýchání a jeho nácvik. Kurz je doplněn zajímavými kazuistikami. Cílem kurzu je vybavit účastníka teoretickými a praktickými informacemi tak, aby uměl aktivizovat klienta, věděl, jak k aktivizaci přistupovat, znal cíle smyslových stimulací a prakticky si je vyzkoušel.

Lektorka kurzu Mgr. Eva Holečková získala vzdělání na Univerzitě Hradec Králové na katedře Speciální pedagogiky. Roky se věnuje lektorské a publikační činnosti, která vychází z její práce s mentálně postiženými lidmi a se seniory. Je aktivní členkou řady komisí za zlepšení života lidí s handicapy. V současné době pracuje jako ředitelka domova pro seniory.

Základní cena akreditovaného kurzu je 890,– Kč za účastníka.
Termín: 15. března 2016, od 8:30 do 15:30 hodin

Základy psychohygieny

Kurz v rozsahu 8 výukových hodin vás seznámí se základními pojmy v oblasti psychohygieny – salutory a stresory, se čtyřmi rovinami projevu stresu, s východisky zvládání stresu. Další částí kurzu je vymezení pojmů psychické zdraví, duševní pohoda, techniky duševní hygieny, zdravý životní styl. Techniky psychohygieny – asertivní komunikace, timemanagement, oblasti změny, supervize, focusing, antistresové techniky. Úvod do problematiky relaxace – vymezení, význam, pracovní den x ideální pracovní den – návrhy řešení, jednoduché relaxační techniky – přehled. Nácvik jednoduchých relaxačních technik – práce s dechem, relaxační cvičení, autogenní trénink,
vizualizace. Řešení případů z praxe a odpovědi na dotazy.

Lektorka kurzu, PhDr. & Mgr. Milada Nádvorníková, vystudovala učitelství a poté psychologii. Několik let pracovala jako vedoucí odboru školství, sportu a volného času, předtím pracovala 6 let jako vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví, školství, kultury, sportu a volného času na městském úřadu. V současnosti vede odbor školství a sociální péče, působí jako psycholog a psychoterapeut. Je absolventkou výcvikového programu Právo na každý den I., II., III., programu Prevence sociálně patologických jevů nebo programu Krizová intervence tváří v tvář, Profesionální pomoc pozůstalým. Lektorské a přednáškové činnosti se věnuje s velkým úspěchem již několik let.

Základní cena akreditovaného kurzu je 890,– Kč za účastníka.
Termín: 14. dubna 2016, od 8:30 do 15:30 hod

Základy sebeobrany v terénu pro pracovníky pomáhajících profesí

Kurz v rozsahu 9 výukových hodin, akreditovaný MPSV ČR (2012/0735-PC/SP/VP/PP), vás seznámí s prevencí agresivity, ale také s možnostmi, které v terénu můžete využít v oblasti sebeobrany. První část – Prevence problémového chování a Komunikační techniky s uživatelem – přednese pan Mgr. Miroslav Kucej. Druhá část, která je zaměřena na praktickou sebeobranu, bude pod vedením Bc. Romana Zatloukala. Ten vás seznámí s trestnou činností v České republice, s právními aspekty sebeobrany. Praktická část obsahuje: Práci s klientem, který sedí, stojí, leží, řízený pád, přechodové polohy. Nebezpečné situace a další opatření, únikové techniky – při škrcení, držení vlasů, rukou, kousání, vyváděcí techniky, použití citlivých bodů a rozumného prahu bolesti při úniku z ohrožení a nebezpečí, blokování úderů, zásahy v modelových situacích. Použití osobních zbraní v sebeobraně – pepřové spreje, elektrické paralyzéry, teleskopické obušky a příležitostné předměty (klíče, hřeben, tužka – co je v kabelce či při ruce) – typy na trhu, taktika jejich použití a prezentace účinků.

Vzdělávání je akreditováno pro sociální pracovníky, vedoucí pracovníky, pracovníky v přímé péči i fyzické osoby věnující se péči o blízké.

Mgr. Miroslav Kucej absolvoval Univerzitu Hradec Králové, Pedagogickou fakultu. Studoval v bakalářském studijním programu obor Sociální patologie a prevence, v magisterském studijním programu obor Sociální pedagogika. Získal řadu osvědčení v oblasti práce s lidmi v krizových situacích. Lektor mnoho let pracuje jako policista, který má zkušenosti i z vězeňské služby. Rovněž se již dlouho věnuje přednáškové činnosti a tvorbě programů a projektů v rámci primární prevence kriminality v programech určených zejména osobám ohroženým sociálně patologickými jevy.

Bc. Roman Zatloukal, který vede praktickou část, vystudoval Fakultu tělesné kultury na Univerzitě Palackého v Olomouci v oboru Management sportu a trenérství. Od roku 2003 je instruktorem profesní sebeobrany u bezpečnostních složek. Téma sebeobrany lektoruje od roku 2007 ve školách pro studenty, pro pracovníky v pomáhajících profesích, zaměstnance firem. Od roku 1995 působí jako trenér oddílu karate. Na téma sebeobrana publikuje v odborném časopisu zbraně a náboje.

Účastníci kurzu obdrží osvědčení o účasti.

Termín: 18. května 2016, od 8:30 do 16:15 hodin
Místo konání: Litomyšl, Rettigovka, Mařákova 280
Praktická část: nedaleká specializovaná tělocvična

Základy asertivity v pomáhajících profesích

Kurz v rozsahu 8 výukových hodin vás nejprve obecně seznámí s problematikou asertivity; s definicí a podstatou asertivity (asertivní lidská práva, asertivní formy chování, asertivní techniky, pracovní asertivita, asertivní kritika). Dozvíte se zásady podávání komplimentu, umění reagovat na různé typy komplimentů. Seznámíte se s asertivní perzistencí (vytrvalost cesty k cíli), asertivní zpětnou vazbou (nepříjemné emoce; snaha změnit chování druhého člověka, nepříjemné věci řečené přijatelnou formou pro oba partnery v dialogu). Naučíte se asertivně podávat kritiku (snaha dosáhnout trvalou změnu v chování či jednání druhého člověka), přijímat pravdivou i nepravdivou kritiku, co s příjmem pravdivé kritiky podané pro mě nepřijatelným způsobem.

Lektorka kurzu, PhDr. & Mgr. Milada Nádvorníková, vystudovala učitelství a poté psychologii. Několik let pracovala jako vedoucí odboru školství, sportu a volného času, předtím pracovala 6 let jako vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví, školství, kultury, sportu a volného času na městském úřadu. V současnosti vede odbor školství a sociální péče, působí jako psycholog a psychoterapeut. Je absolventkou výcvikového programu Právo na každý den I., II., III., programu Prevence sociálně patologických jevů nebo programu Krizová intervence tváří v tvář, Profesionální pomoc pozůstalým. Lektorské a přednáškové činnosti se věnuje s velkým úspěchem již několik let.

Základní cena akreditovaného kurzu je 890,– Kč za účastníka.
Termín: 7. června 2016, od 8:30 do 15:30 hod

Úvod do specifik práce s problémovým uživatelem s mentálním postižením

Kurz v rozsahu 8 výukových hodin umožní pracovníkům pochopit důvody problémového chování uživatelů s mentálním postižením. Nastíní jim možnosti práce s problémovým uživatelem včetně vyhodnocování problémového chování uživatelů s mentálním postižením. Cílem kurzu je otevřít účastníkům kurzu nové možnosti v hledání dalších řešení a profesionální intervence při práci s problémovými uživateli s MP v zařízeních poskytujících služby sociální péče. Pracovníci budou znát preventivní opatření předcházející vzniku problémového chování osob s MP. V opačném pólu také budou pracovníci znát možnosti použití restriktivních opatření v zařízení služeb. To jim umožní zvyšovat kvalitu poskytování služeb v kontextu standardizace kvality sociálních služeb. Pracovníci budou po absolvování schopni posoudit míru rizika při problémovém chování uživatelů a případná rizika zapsat do krizových scénářů zařízení či individuálně stanovených plánů řešení rizikových situací uživatelů s mentálním postižením.

Lektorka, Mgr. Zuzana Bradová, DiS. se v oblasti sociálních služeb pohybuje již řadu let. V současnosti působí jako vedoucí zařízení Domov pro osoby se zdravotním postižením. Má několikaletou praxi na pozici sociální pracovník. Vystudovala obor speciální pedagogika a sociální práce. V roce 2011 se zařízení pod jejím vedením podařilo získat 2. místo v Ceně kvality pro poskytované služby osobám se zdravotním postižením, úspěšně prošlo inspekcí kvality. Již několik let se úspěšně věnuje lektorské činnosti.

Otrokovice: Termín: 5. 4. 2016, od 8:30 do 15:45 hodin


Informujte se na mailu komunike@email.cz a obratem obdržíte závaznou přihlášku, případně pro další dotazy volejte na 702 815 401, 608 965 123. Vaší účastí podpoříte zaměstnávání osob s handicapem.

Těšíme se na setkání s vámi. V případě nedostatečného počtu přihlášených si vyhrazujeme právo kurz 5 pracovních dnů před termínem zrušit.