Aktuální kurzy

VEŘEJNÉ VZDĚLÁVACÍ KURZY V LITOMYŠLI

Milí přátelé,

srdečně vás zdravíme a zveme k účasti na vzdělávacích kurzech akreditovaných MPSV ČR, které se uskuteční v Litomyšli.

 

Termín  Název kurzu Akreditace Lektor
27. 6. 2015 Základy speciální pedagogiky 2011/1480-PC/SP/PP PhDr. Alena Dědečková
17. 9. 2015 Nefarmakologické přístupy ke klientům s demencí  2012/0938-PC/SP/VP/PP  Ing. Milan Minář
1. 10. 2015 Úvod do poradenství pro pozůstalé 2014/0511-PC/SP/VP/PP PhDr. & Mgr. Milada Nádvorníková
26. 10. 2015 Zásadní změny občanského zákoníku v kontextu sociálních služeb – úvod 2014/0682-PS/SP/VP/PP Mgr. Margareta Münsterová 

 

Základní cena akreditovaného kurzu je 890,– Kč za účastníka.

 

BLIŽŠÍ INFORMACE:

ZÁKLADY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY

 

Kurz v rozsahu 7 výukových hodin vás seznámí se základy speciální pedagogiky, s jejími subdisciplínami – např. somatopedií, psychopedií, logopedií, s typy diagnostických metod, poznáte rozdíly mezi edukací, ucelenou rehabilitací, poradenstvím a terapií. Kurz by Vám měl pomoci odborně hovořit s profesionály v tomto oboru a podporovat rodinu ve využití nových způsobů podpory v péči o dítě s handicapem.

 

Vzdělávání je akreditováno pro sociální pracovníky, vedoucí pracovníky a pracovníky v přímé péči. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o účasti.

 

Lektorka kurzu, PhDr. Alena Dědečková, vystudovala obor speciální pedagogika a v současné době působí jako ředitelka dětského domova ve Vrchlabí. Absolvovala řadu odborných vzdělávacích kurzů v oblasti speciální pedagogiky, syndromu vyhoření, managementu a dalších. Věnuje se také lektorské činnosti na VŠ, ve vzdělávacích organizacích.

 

Termín:             27. 6. 2015, od 8:30 – 14:45 hod

 

NEFARMAKOLOGICKÉ PŘÍSTUPY KE KLIENTŮM S DEMENCÍ

 

Kurz v rozsahu 8 výukových hodin vás seznámí s širokým spektrem nefarmakologických přístupů v péči o pacienty s demencí – např.  přístup zaměřený na orientaci pacienta v realitě, terapie zaměřená na zvýšení funkčnosti kognitivních schopností, terapie zaměřená na změnu problémového chování a vedení klienta k soběstačnosti, základy terapie „Snoezelen“, neuropsychologická rehabilitace a další.

 

Vzdělávání je akreditováno pro sociální pracovníky, vedoucí pracovníky a pracovníky v přímé péči. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o účasti.

 

Lektor kurzu, ing. Milan Minář, vystudoval ČVUT, na Pedagogické fakultě Univerzity Hradec Králové absolvoval program Manažer v sociálních službách.  Od roku 2006 působí jako ředitel Sociálních služeb města Lanškroun, pracuje v rámci terapií- muzikoterapie, snoezelen, arteterapie.   Věnuje se lektorování, konzultacím a přípravě témat vzdělávacích kurzů pro cílové skupiny pracující pro seniory.

Termín:                      17. 9. 2015, od 8:30 – 15:30 hod

 

ÚVOD DO PORADENSTVÍ PRO POZŮSTALÉ – O ŽIVOTĚ, UMÍRÁNÍ A TRUCHLENÍ

Kurz v rozsahu 8 výukových hodin vás seznámí se stále tabuizovaným tématem umírání a smrti v současné společnosti. Seznámíte se s procesem umírání a truchlení, s problematikou ztráty, s postupy vyrovnávání se se ztrátou blízkého člověka.  Dozvíte se jak vhodně komunikovat s umírajícími, jak rozvíjet komunikaci a podporovat a doprovázet pozůstalé. Zjistíte, jaké kompetence jsou vhodné pro poradce pro pozůstalé.  Získáte praktické zkušenosti k aplikování základních principů poradenství pro pozůstalé na truchlící klienty. Seznámíte se se základními zásadami pohřbívání v ČR.

Vzdělávání je akreditováno pro sociální pracovníky, vedoucí pracovníky a pracovníky v přímé péči. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o účasti.

 

Lektorka kurzu, PhDr. & Mgr. Milada Nádvorníková, vystudovala učitelství a poté psychologii. Několik let pracovala jako vedoucí odboru školství, sportu a volného času, předtím pracovala 6 let jako vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví, školství, kultury, sportu a volného času na městském úřadu. V současnosti vede odbor školství a sociální péče, působí jako psycholog a psychoterapeut.  Je absolventkou výcvikového programu Právo na každý den I., II., III., programu Prevence sociálně patologických jevů nebo programu Krizová intervence tváří v tvář, Profesionální pomoc pozůstalým. Lektorské a přednáškové činnosti se věnuje s velkým úspěchem již několik let.

 

Termín:                      1. 10. 2015, od 8:30 – 15:30 h

ZÁSADNÍ ZMĚNY OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU V KONTEXTU SOCIÁLNÍCH SLUŽEB – ÚVOD

 

Kurz v rozsahu 8 výukových hodin vás seznámí s novinkami občanského zákoníku. A to konkrétně s oblastmi:

ü  Svéprávnost a opatrovnictví – od roku 2014 a zásadní změny.

ü  Institut nezvěstnosti.

ü  Základní informace – Korporace, fundace, ústavy.

ü  Zákonné zastoupení a opatrovnictví.

ü  Opatrovnická rada.

ü  Dědické právo-seznámení s koncepčními změna-mi/zřeknutí se dědického práva.

ü  Vzdání se dědictví, dědění ze zákona – dědické skupiny, závěť, dědická smlouva, odkaz, dědická substituce, odpovědnost dědiců za dluhy zůstavitele. Právo na povinný podíl a neopominutelný dědic.

ü  Smluvní právo-předsmluvní odpovědnost, odpovědnost za škodu v důsledku bezdůvodného neuzavření smlouvy, ochrana slabší strany, adhezní smlouvy, ochrana spotřebitele, lichva, darovací smlouva, kupní smlouva, smlouva o dílo, smlouva o péči o zdraví, pojistná smlouva, právní důvody vzniku závazku.

ü  Rodinné právo – vyživovací povinnost, zákonné zastoupení a opatrovnictví, opatrovnická rada, nové instituty rodinného práva-rodinný závod, informační povinnost manželů, zájem rodiny.

 

Vzdělávání je akreditováno pro sociální pracovníky, vedoucí pracovníky a pracovníky v přímé péči. Účastníci kurzu obdrží osvědčení o účasti.

 

Lektorka kurzu, Mgr. Jiřina Münsterová, působí na katedře managementu Univerzity Hradec Králové jako lektorka výuky základů práva, vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, mnoho let pracovala jako soudkyně v oblasti rodinného práva a exekuce.

Termín:            26. 10. 2015, od 8: 30 – 15:30 hod

 

 

 

Informujte se na mailu komunike@email.cz a obratem obdržíte závaznou přihlášku, případně pro další dotazy volejte na 702 815 401, 608 965 123. Vaší účastí podpoříte zaměstnávání osob s handicapem.

 

Těšíme se na setkání s vámi. V případě nedostatečného počtu přihlášených si vyhrazujeme právo kurz 5 pracovních dnů před termínem zrušit.