Projekt Šance

 

 

Šance pro Tebe – integrace mládeže ohrožené sociálně patologickými jevy a osob s duševním onemocněním CZ.1.04/3.1.06/30.00361

Výzva pro podání nabídek na gastro zařízení

Zadávací dokumentace Gastro zařízení, Rettigovka, Litomyšl

Inzerát pro zájemce o práci

Komuniké, o. p. s. vznikla 8.6.2010, aby podpořila sociální služby kvalitním a finančně dostupným vzděláváním zejména pro pracovníky v pomáhajících profesích. Obecně prospěšný cíl společnosti byl později rozšířen na podporu osob se zdravotním či sociálním znevýhodněním.

Hned od počátku naší existence jsme přemýšleli, jakým způsobem, který bude hmatatelný, je možné podpořit osoby s handicapem.  Nejschůdnější se nám jevilo podpořit sociální služby finančním darem. Každý rok tak podpoříme 20% ze zisku vybrané sociální služby.

Díky podpoře z ESF a státního rozpočtu ČR jsme založili sociální podnik, který bude mít svou provozovnu v Litomyšli – restauraci, cukrářství a pekařství RETTIGOVKA a návaznou donáškovou službu POD NOS.

Kromě restaurace chceme vytvořit prostor, kde se budou potkávat lidé z cílové skupiny s lidmi zdravými a bez handicapu a tím posílit sociální integraci osob s různým postižením. Prostor pro výměnu zkušeností, odpočinek a …..

Provozování Rettigovky bude založeno na tradici, historii, využití místních zdrojů a surovin. Suroviny pro výrobu pokrmů budeme nakupovat od drobných zemědělců v okolí našeho města a tím podpoříme ekonomickou činnost oblasti.

Projekt je zaměřen na podporu 6 osob s handicapem. Budou pracovat na různých pozicích v restauraci. Zpočátku půjde o pomocné práce – dle schopností budeme flexibilně reagovat a zvyšovat odpovědnost a kompetence.  V Rettigovce budou pracovat i další zaměstnanci a společně jim tak půjde o dobré fungování a vlastní rozvoj, ekonomický zisk určený k reinvestici a prezentaci principů sociální ekonomiky veřejnosti. Všichni bez rozdílu chceme svým talentem a nadšením maximálně přispět ke spokojenosti našich zákazníků.

Velice děkujeme všem, kteří náš záměr podpořili již v jeho zárodku a podporu vyjádřili přísliby s různorodé spolupráce. Podpořili nás sociální služby z okolí Litomyšle, se kterými budeme dále spolupracovat nejen při výběru zaměstnanců. Podpořili nás podnikatelé z Litomyšle a moc se těšíme až si společně, v Rettigovce, u kávy posedíme, jak se daří. Velký dík patří Městu Litomyšl a jeho zástupcům.

Doufáme, že vše zvládneme, zapojíme se tak svým způsobem do dění v Litomyšli, přineseme užitek a vy se budete v RETTIGOVCE cítit dobře.

 

Projekt „Vzdělávejte se pro růst“ (pokračovatel Vzdělávejte se) v rozjezdu!

V rámci této průřezové výzvy bude rozděleno celkem 2,3 miliard Kč. Podpora je určena pro vybraná perspektivní prorůstová odvětví české ekonomiky, která mají jednak potenciál růstu HDP nebo představují potenciál pro nárůst pracovních míst a vyšší produktivitu práce. Cílem je podpořit růst české ekonomiky prostřednictvím vzdělávání a rozvoje lidských zdrojů vybraných cílových skupin (tisková zpráva MPSV).

Cílovými skupinami jsou zaměstnavatelé a jejich zaměstnanci, pečující (fyzické) osoby, které poskytují pomoc osobám se zdravotním postižením a příjemcům příspěvku na péči, zájemci o zaměstnání, uchazeči o zaměstnání i nezaměstnaní nezařazení v evidenci úřadu práce.

Získali jsme 3 akreditace vzdělávacích programů v oblasti obsluhy osobních počítačů (akreditace MŠMT).

Vzdělávejte se

MPSV ČR stále podporuje podniky čelící dlouhotrvající hospodářské krizi. Podpora je uskutečňována průběžně realizovaným projektem „Vzdělávejte se!“ Tato podpora z prostředků Evropského sociálního fondu (ESF) slouží ke zvyšování adaptability zaměstnanců a konkurenceschopnosti podniků prostřednictvím prohlubování odborných znalostí, dovedností a kompetencí zaměstnanců a zaměstnavatelů.

Podrobné informace získáte na: http://portal.mpsv.cz/sz/politikazamest/esf/projekty/vzdelavejte_se