Ochrana osobních údajů/ GDPR

Ochrana osobních údajů

V rámci ochrany osobních údajů níže naleznete postupy, jak nakládáme s Vašimi osobními údaji:

Kontaktní údaje správce: komunike1@email.cz

ZÁJEMCI O PRÁCI

V případě, že máte zájem o práci v naší organizaci, tak nám poskytnete životopis buď v listinné, nebo elektronické formě. Zpracování osobních údajů je nezbytné pro splnění smlouvy, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost zájemce o práci.

Životopis by měl obsahovat tyto údaje: jméno a příjmení, telefonní číslo/mailovou adresa, adresu trvalého bydliště, přehled praxe, vzdělání. Pokud žádáte o pracovní místo na chráněném trhu práce, musíte doložit i potvrzení z OSSZ, že pobíráte ID a to obsahu Vaše rodné číslo, jméno, příjmení, adresu trvalého bydliště a stupeň ID.

K těmto údajům má přístup ředitel organizace a vedoucí úseku.

Pokud ve výběrovém řízení neuspějete, bude Váš životopis a další případné doklady neprodleně skartovány.

Pokud se společně dohodneme sepsat pracovní smlouvu, musíte v případě uplatnění na chráněném pracovním trhu dodat rozhodnutí o ID. Zde jsou další Vaše osobní údaje – kromě data, kdy Vám byl ID uznán, zde potřebujeme vidět Vaše jméno, příjmení, bydliště a datum narození/RČ, stupeň ID, ostatní údaje jsou zbytné a můžeme je anonymizovat. Získané osobní údaje budou předány externí mzdové účetní – nezbytné administrativní úkony před nástupem do pracovního poměru a to včetně dokladu z OSSZ, že pobíráte ID. Další podmínkou před nástupem do pracovního poměru je úspěšné absolvování vstupní lékařské prohlídky u našeho závodního lékaře. Tomu předáte žádost s některými výše jmenovanými osobními údaji. Specifické pozice pracovníků mají nárok na pracovní obuv a pracovní oděv, které musí být označené Vaším jménem a příjmením.

V rámci práce na chráněném trhu práce předává organizace čtvrtletně „Žádost o podporu na příspěvek zaměstnávání osob se zdravotním postižením (OZP) na chráněném trhu práce“ Úřadu práce ve Svitavách. Tzn., že Vaše rodné číslo, datum rozhodnutí o ID, stupeň ID, vaše pracovní smlouva, rozhodnutí o ID a výše mzdy za jednotlivé měsíce (počty odpracovaných hodin) jsou povinně uváděny na požadovaných tiskopisech.

Máte právo odvolat kdykoli souhlas, který jste pro zpracování OÚ případně dal/a, podat stížnost u dozorového úřadu a právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a nebudou použity k marketingovým účelům.

PRACOVNÍCI JSOU SE ZPRACOVÁNÍM JEJICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ PRŮBĚŽNĚ SEZNAMOVÁNÍ V RÁMCI PRACOVNÍHO POMĚRU.  

OPATROVNÍK/ ZMOCNĚNEC/ ZÁSTUPCE

Kontaktní údaje správce: komunike1@email.cz

Pokud jste opatrovník/ zmocněnec/ nebo zástupce zájemce o pracovní poměr, musíte tuto skutečnost doložit odpovídajícím dokumentem o tomto oprávnění, např. Listina/ rozhodnutí o jmenování opatrovníka. Tato listina je vložena ve složce pracovníka.

Vaše osobní údaje, které jsou uvedeny v dokumentu, jsou zpracovávány po dobu pracovního poměru. Po ukončení pracovního poměru je kopie listiny archivována dle zákonných lhůt.

Máte právo odvolat kdykoli souhlas, který jste pro zpracování OÚ případně dal/a, podat stížnost u dozorového úřadu a právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a nebudou použity k marketingovým účelům.

 

DODAVATEL 

Kontaktní údaje správce: komunike1@email.cz

Pokud jste naším dodavatelem služeb či zboží, jsou Vaše osobní údaje u:

  • Právnické osoby (název, právní forma, adresa sídla a provozovny, telefonní číslo, jména zástupců, e-maily, sortiment a ceny zboží či služeb, IČ, DIČ, datová schránka a číslo účtu).
  • Fyzické osoby (jméno, trvalé bydliště, sídlo provozovny, telefonní číslo, e-mail, sortiment a ceny zboží či služeb, IČ, DIČ, datová schránka a číslo účtu).

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu spolupráce a komunikace s Vámi. Osobní údaje jsou k dispozici pracovníkovi, který s Vámi dojednává objednávky, ekonomce a řediteli.

Máte právo odvolat kdykoli souhlas, který jste pro zpracování OÚ případně dal/a, podat stížnost u dozorového úřadu a právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a nebudou použity k marketingovým účelům.

 

ODBĚRATEL

Kontaktní údaje správce: komunike1@email.cz

Pokud jste naším odběratelem služeb, jsou Vaše údaje (např. název společnosti, telefonní číslo, adresa sídla a provozovny, jména kompetentních pracovníků, e-maily, sortiment zboží/ služeb, ceny zboží/ služeb, IČ, DIČ, datová schránka a číslo účtu). Pokud odebíráte služby jako fyzická osoba, donášíme Vám obědy či hradíte bezhotovostně převodem, známe tyto údaje: jméno, příjmení, adresa, číslo účtu.

Tyto osobní údaje jsou zpracovávány z důvodu spolupráce a komunikace s Vámi. Osobní údaje jsou k dispozici pracovníkovi, který s Vámi dojednává objednávky, ekonomce a řediteli.

Pokud odebíráte vzdělání a to formou akreditovaných kurzů, je nutné dle nařízení MPSV zpracovat OÚ zaměstnanců, které jsou uvedené na certifikátu a to jméno, příjmení, datum a místo narození. Certifikáty se uchovávají v elektronické podobě, abychom je v případě ztráty účastníkem mohli znovu vystavit. Tyto údaje se uchovávají i pro případnou kontrolu plnění zákonných podmínek ze strany MPSV.

Máte právo odvolat kdykoli souhlas, který jste pro zpracování OÚ případně dal/a, podat stížnost u dozorového úřadu a právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů. Pokud žádáte o splnění náhradního plnění, potřebné informace zadáváme do veřejného registru.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a nebudou použity k marketingovým účelům.

 

 

DÁRCE

Kontaktní údaje správce: komunike1@email.cz

Dárci finančních či nefinančních darů uzavírají s organizací darovací smlouvu, ve které jsou uvedeny osobní údaje:

  • Právnická osoba (název společnosti, adresa sídla a provozovny, jméno kompetentního zástupce, IČ, DIČ).
  • Fyzické osoba (jméno a příjmení, trvalé bydliště).

 

K dalším osobním údajům mohou patřit telefonní číslo či mailová adresa, které využíváme pro vykomunikováni detailů o daru.

Tyto osobní údaje zpracovává ředitel, ekonom.

Máte právo odvolat kdykoli souhlas, který jste pro zpracování OÚ případně dal/a, podat stížnost u dozorového úřadu a právo požadovat od správce přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz anebo omezení zpracování a právo vznést námitku proti zpracování a právo na přenositelnost údajů.

Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetí osobě a nebudou použity k marketingovým účelům.

Napsat komentář