Zdravotnictví

Aktuální školicí akce
Zájem   a osobní vztah – jeden z nejúčinnějších léků při léčbě bolesti ve stáří 15. 11. Hradec Králové PhDr. Klevetová Dana 830,– všeobecná sestra, fyzioterapeut, zdravotně sociální pracovník
Výběr   praktických aktivit pro imobilní pacienty 6. 12. Svitavy PhDr. Klevetová Dana 830,– všeobecná sestra, fyzioterapeut, zdravotně sociální pracovník
Výběr   praktických aktivit pro imobilní pacienty 6. 12. Svitavy PhDr. Klevetová Dana 830,– všeobecná sestra, fyzioterapeut, zdravotně sociální pracovník
Téma Termín Místo konání Lektor Cena
Rozdílné přístupy v péči o pacienta s demencí,

VS 21103
19. 5. 2011, 13:30 – 17: 30 Svitavy PhDr. Klevetová Dana 410,–
KREDITNÍ SYSTÉM
Jedním z hlavních nástrojů účinné regulace zdravotnických povolání je registrační systém, jehož cílem je ochrana veřejnosti založená na principu celoživotního vzdělávání zdravotnických pracovníků. Zákon č. 96/2004 Sb., o nelékařských zdravotnických povoláních, který byl novelizován dnem 1. 7. 2008, stanovuje povinnost celoživotního vzdělávání (CŽV) pro všechny zdravotnické pracovníky a jiné odborné pracovníky. Plnění této povinnosti se prokazuje na základě kreditního systému. Získání stanoveného počtu kreditů je podmínkou
a) pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez od­borného dohledu;
b) pro přihlášení se k atestační zkoušce.
Proběhlé školicí akce
Téma Termín Místo konání Lektor Akreditováno pro
Jemné dotykové techniky, 820,– Kč/účastník 17. 2. a 22. 3., 15:30 – 18:30h Litomyšl Faitová Jana Zdravotní personál
Výběr vhodného materiálu při léčení chronických ran 24. 3. 2011, 13:30 – 17:30 h Svitavy PhDr. Klevetová Dana Zdravotní personál
Cenové relace našich vzdělávacích akcí – školicích akcí
Kurzy pro veřejnost (podmínka konání – min. 12 účastníků)
4  vyučovacích hodin 410,– Kč za osobu
8  vyučovacích hodin 820,– Kč za osobu
12 vyučovacích hodin 1.230,– Kč za osobu
FORMY CŽV
 • Specializační vzdělávání
 • Certifikované kurzy
 • Inovační kurzy
 • Odborné stáže v akreditovaných zařízeních
 • Účast na seminářích, školících akcích, odborných konferencích, kongresech a sympoziích
 • Publikační, pedagogická a vědecko-výzkumná činnost
 • Vypracování metodiky
 • Studium navazujících studijních programů na VŠ a VOŠ
Počet kreditů získaných absolvováním specializačního vzdělávání nebo certifikovaného kurzu je součástí vzdělávacího programu. U ostatních forem celoživotního vzdělávání stanoví počet kreditů prováděcí právní předpis vyhláška č. 321/2008 Sb., kterou se mění vyhláška č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků. Novelizovaná kreditní vyhláška nabyla účinnosti dnem 29. 8. 2008.
Kredit – bodové ohodnocení jednotlivých forem celoživotního vzdělávání.
Inovační kurz odborný kurz, který trvá alespoň 4 hodiny v kaž­dém dni, kterým se obnovují znalosti a dovednosti a který je pořá­dán
 1. akreditovaným zařízením s akreditací pro vzdělávací program, kterým se získává odborná, specializovaná nebo zvláštní odborná způsobilost pro konkrétní činnosti, v nichž si má zdravotnický pracovník obnovit znalosti a dovednosti, nebo
 2. která je pořádána zdravotnickým lůžkovým zařízením, akredi­tovaným zařízením nebo zařízením, kterému vydalo souhlasné stanovisko profesní sdružení.
Školicí akcí vzdělávací akce nebo odborný kurz,
 1. který trvá alespoň 4 hodiny v každém dni,
 2. jehož program se týká výkonu příslušného zdravotnického povo­lání nelékařského zdravotnického pracovníka a
 3. který je pořádán akreditovaným zařízením nebo zařízením, které získalo souhlasné stanovisko profesního sdružení na základě žádosti pořadatele,
Název vzdělávací aktivity Počet kreditů – původní znění (dle vyhlášky č. 423/2004 Sb.) Počet kreditů po novelizaci

(dle vyhlášky č. 321/2008 Sb.)
Inovační kurz, školicí akce, odborný kurz 1 kr/den – nejvíce 10/akce 3 kr/den – nejvíce 12/akce
[contact-form 1 „Kontaktní formulář 1“]

Napsat komentář